תקנון בחינות

השתתפות בבחינות

 

1. רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס ושילם שכר לימוד.

 

2. בקורסים בהם הזכאות להיבחן מותנית במילוי חובות אקדמיות, יורשה תלמיד ששמו אינו כלול ברשימת הזכאים, להיבחן אך הוא מתחייב לפנות למזכירות תוך שבוע לבירור זכאותו להיבחן. תלמיד כנ"ל שנבחן ולא הסדיר את זכאותו תוך שבוע מיום הבחינה ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240) בקורס.

 

3. תלמיד חייב להציג בכניסה לחדר הבחינה תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד שאין ברשותו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

 

4. רשימות הנבחנים וחדרי הבחינה מתפרסמים כחצי שעה לפני מועד הבחינה. תלמיד ייכנס לחדר הבחינה בהתאם לרשימת הנבחנים שבה הוא מופיע. תלמיד ששמו אינו מופיע ברשימות (כולל תלמיד הניגש לשיפור ציון), עליו לפנות אל מזכירות הסטודנטים.

 

5. על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמיד המאחר עד 30 דקות מתחילת הבחינה, יורשה להיכנס לכיתת הבחינה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור. תלמיד המאחר מעל 30 דקות לא יוכל להיבחן.

 

6. הושבת התלמיד בבחינה נקבעת באופן בלעדי ע"י המשגיחים. על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים. במידה ומשגיח מחליט להעביר את התלמיד ממקומו, על התלמיד לעבור מידית ללא דיון עם המשגיח. אי ציות להוראות המשגיח דינו פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי. תלמיד יניח את תיקו בצד הכיתה, הטלפון הנייד כבוי בתוך התיק. טלפון נייד שיימצא ברשות התלמיד מרגע שהתיישב במקומו וקיבל טופס בחינה יגרור פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי.

 

7. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות על טופס הבחינה. התלמיד יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מהמשגיח. בבחינות בהן נעשה שימוש בדפי נוסחאות אישיים, דפי הנוסחאות לא יוחזרו לתלמידים בשום מקרה. התלמיד מתבקש לשמור לעצמו עותק מדף הנוסחאות שלו לפני הבחינה.

 

8. תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן, חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ולהחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה ידווח ציון "נכשל.(0)".

 

9. לא ניתן לצאת לשירותים במהלך חצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה.

 

10. נבחן המעוניין בהבהרות במהלך הבחינה מתבקש למלא טופס בירור שאלה. המשגיחים יעבירו את הטופס למרצה הקורס. רק במידה ולשיקול המרצה אכן נדרשת הבהרה, תירשם ההבהרה בלוחות אולמות הבחינות ע"י המרצה או מי מטעמו. תלמיד שיוצא מאולם הבחינה לפני תום סיומה הרשמי, לא יוכל לטעון על אי מענה לפנייתו, במידה וזו הגיעה לאחר יציאתו מאולם הבחינה.

 

11. ככלל, בחינות עפ"י המפורסם בדף הפתיחה המצורף לטופס הבחינה. במידה ומאושרת הארכת זמן בחינה מעבר לזמנה הרשמי, תועבר הודעה לאולמות הבחינה. הודעה זו יכולה להגיע בכל עת במהלך הבחינה. נבחן אשר עזב את אולם הבחינה טרם זמנה הרשמי מסיבותיו הוא, לא יוכל לטעון כי לא קיבל תוספת זמן.

 

12. בעלי תוספות זמן ואישורים אחרים מתבקשים להדפיס את האישור ממערכת מידע אישי לתלמיד להביאו עימם לבחינה ולהציגו למשגיח.

 

13. אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית בין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק מרכיבי הבחינה, שאלות, מסיחים וסימונים בדף הסריקה.

 

14. נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראות הבחינות צפוי להפסקת בחינתו ע"י המשגיחים ואף העמדה לדין משמעתי.

 

 

מועדי הבחינות

 

ככלל, לוח הבחינות מתפרסם בידיעון בית הספר תחת לוח בחינות.

בקורסי תואר ראשון ושני מתקיימים שני מועדי בחינה (כלל זה לא חל על מבחני אמצע וגם לא על בחינות גמר לתואר). אופן הבחינה אחיד בשני המועדים. ציון המועד האחרון הוא הקובע. בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד.


מחובתו של התלמיד לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט המתייחסים למועדי הבחינות.


תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי התקנון כמפורסם בידיעון, יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.

 

 

ציונים

 

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה בה למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה - מועדי המבחנים מתפרסמים במידע האישי לתלמיד ובאתר הפקולטה באינטרנט.

 

 

פרסום ציונים


ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".


על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם. מחברות הבחינה וטפסי הבחינה נשמרים למשך סמסטר אחד בלבד ומושמדים בתום הסמסטר העוקב למועד הבחינה.
 

1. בבחינות רב ברירה יימסרו הציונים לתלמידי לא יאוחר מ- 10 ימים מיום הבחינה. בבחינות פתוחות או בחינות בהן מורכב הציון גם ממטלות נוספות מעבר לבחינה, יימסרו הציונים לא יאוחר מ – 14 ימים ועד 21 ימים מיום הבחינה. בהתאם לכמות התלמידים בקורס.

 

2. בבחינות רב ברירה, מפתח תשובות מעודכן (מאסטר) וקישור לדף תשובות התלמיד יישלחו בדואר האלקטרוני לקבוצת התלמידים הרשומים לקורס.

 

דף התשובות נשמר כ- 7 ימים במערכת. באחריות התלמיד לשמור עותק ממנו אצלו. לאחר מכן אין אפשרות לשחזר את הדפים במערכת.

 

 

הסבר על הבחינה (חשיפת בחינה)

 

1. בבחינות רב ברירה (אמריקאיות) יינתן הסבר על הבחינה בסמוך ככל האפשר למועד הבחינה. ההסבר יוצג במפגש עם התלמידים או יפורסם באינטרנט.

במפגש יוצגו שאלות הבחינה, המסיחים והפתרון הנכון. בחשיפות בהן יוצג רק המסיח הנכון, ייפגשו התלמידים המעוניינים בהסבר נוסף עם מרצי הקורס בתאום מראש.

 

2. מטרת החשיפה היא להבהיר את שאלות הבחינה והתשובות הנכונות. דיון יתקיים במידת הצורך. אין קשר בין חשיפת הבחינה לבין מועד פרסום הציונים.

 

3. החשיפה מיועדת אך ורק לתלמידים שנבחנו בבחינה. מורה רשאי לא לאפשר השתתפות תלמיד שלא נבחן.

 

4. בבחינות פתוחות יפורסם תאריך בו יכולים תלמידים לעיין במחברותיהם ולצלמם. תאריך זה יהיה בסמוך לפרסום הציונים. התלמידים מתבקשים להצטייד בתעודת זהות ובכרטיסי אשראי לצורך צילום.

תלמיד שלא יוכל להגיע לפתיחה מתבקש להעביר לתלמיד אחר מכתב ייפוי כוח מטעמו.

 

5. החשיפה ופתיחת מחברות מתקיימות פעם אחת בלבד. לא יתקיימו חשיפות נוספות ולא תינתן אפשרות נוספת לצילום מחברת הבחינה.

 

טפסי הבחינה ומחברות הבחינה מושמדים בתום כל סמסטר.

 

 

ערעור על הציון הבחינה


תלמיד רשאי על תוצאות ציון הבחינה עד 5 ימים ממועד חשיפת הבחינה באמצעות  הגשת בקשה לערעור על ציון. במידע אישי לסטודנט. הערעור צריך להיות ענייני ונוגע אך ורק בשאלות הבחינה.

 

כל בקשה אחרת להעלאת נקודות/שינוי בציון ובכלל זה בגין ציוני סף נדרשים כל שהם, תוחזר מידית לשולח ללא כל טיפול.

 

פניות אישיות למרצים שלא דרך המזכירות ובהן בקשות להעלאת ציון תוחזרנה על ידי המרצה למזכירות ויינקט נגד הפונה הליך משמעתי. בחינה שהוגש לגביה ערעור, ניתנת לבדיקה חוזרת בשלימותה.

הציון לאחר הערעור עלול לרדת.

 

 

שיפור ציון


תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי (60 ומעלה) יוכל לעשות זאת במסגרת המועדים העומדים לרשותו בכל הקורסים של שנת הלימודים השוטפת בלבד.

הציון האחרון הוא הציון הסופי.


רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".

 

מועד בחינה נוסף

זכאות

 

התלמידים הבאים יהיו זכאים למועד או הסדר בחינות מיוחד והכל בתנאים המפורטים להלן:

סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה) https://deanstudents.tau.ac.il/military נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב'), יהיה זכאי למועד מיוחד.

 

סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.

 

סטודנטית שילדה או אימצה ונעדרה מבחינות שהתקיימו כשלושה שבועות מיום הלידה/אימוץ תהיה זכאית למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

 

סטודנט שנעדר מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת)

 

הוועדה הפקולטטית לענייני תלמידים אישרה זכאות למועד מיוחד.

 

תלמיד אשר נבחן בבחינה בה לא התקיים הנוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.

 

תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועד תחילת הבחינה של שני קורסי חובה (בלבד) קצר מ-24 שעות

 

סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה או אשפוז פנה בבקשה לוועדה לענייני תלמידים.מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בתנאים הבאים:

  • הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
  • האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
  • הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש

 

מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר).

 

 

הגשת בקשה למועד מיוחד  

 

אין זכאות אוטומטית למועד מיוחד גם אם הסטודנט עונה על אחד התנאים המזכים במועד מיוחד. כל בקשה חייבת להיות מופנית לוועדה הפקולטטית לענייני תלמידים באופן פרטני, והיא המהווה הסמכות היחידה לאישור מועד מיוחד.

 

החל משנת תש"פ, בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך המידע האישי לתלמיד. בקשה זו ניתנת לביצוע רק לאחר מועד ב' בקורס, תוך 5 ימים מקבלת הציון.

 

לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה בשום מקרה

 

הוועדה הבית ספרית לא דנה בבקשות למועד מיוחד אלא רק לאחר מועד ב' של קורס. הוועדה לא שומרת טפסי בקשה או אסמכתאות. 

 

לא יאושרו מועדים מיוחדים בגין צפיפות או התנגשות בבחינות של קורסי בחירה או בחינות חובה עם בחירה. חובת התלמיד לוודא בעת הרישום לקורסים שאין חפיפה במועדי בחינות. 


חפיפה עם הבחינות החיצוניות הנדרשות לתכנית הארבע שנתית לרפואה אינה מקנה מועד מיוחד. 

 

תלמיד שניגש לשני מועדי בחינה, אינו זכאי למועד מיוחד בשום מקרה. 

 

 

המועד בו יתקיים המועד המיוחד  

 

על פי רוב, מועד מיוחד יתקיים במועד א' של הקורס בשנה העוקבת. במקרה כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה. 

 

תאריכי בחינות במועד מיוחד יתפרסמו במידע האישי של התלמיד, לאחר שהוועדה הבית ספרית  החליטה כי הוא זכאי למועד מיוחד. באחריות התלמיד לעקוב אחר המידע האישי ולהתעדכן בתאריך.

 

לא יישלחו הודעות אישיות בגין תאריכים למעט הפרסום במידע לתלמיד ולא תינתן זכאות נוספת במקרה של היעדרות או ויתור על הבחינה. 

 

סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בגלל אשפוז, לידה או מילואים.

 

 

סדרי בחינות מיוחדים

 

1. תלמידים הסובלים ממגבלה תפקודית
תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית המונעת תפקוד רגיל בבחינה,באמצעות טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות  יפנה למזכירות סטודנטים מיד בתחילת לימודיו. בפנייה יש לכלול את כל המידע הרלוונטי בהתאם לאמור בטופס. תלמיד אשר יפנה באיחור, לא ובטח לו שיטופל עד תחילת מועד הבחינות
.

 

2. ערעור על החלטה בדבר התאמות בבחינה עקב מצב רפואי
ערעור על החלטה בדבר התאמות יידון בוועדת הערעורים של האוניברסיטה. חברי הוועדה כוללים נציגי חוגים, נציג דקאנט הסטודנטים ורופא האוניברסיטה.

 

לצורך הגשת ערעור עליך:


א.  למלא טופס ערעור ולשלוח אותו לכתובת דוא"ל apeal@tauex.tau.ac.il

ב.  לצרף אישורים רפואיים שהוגשו בבקשה המקורית להתאמות כולל על ויתור סודיות רפואיות. כמו כן יש לצרף אישורים חדשים ומעודכנים במידה ויש, מרופא מומחה בלבד.

  1. הנך רשאי לערער על החלטת האחראי לקביעת ההתאמות תוך 15 יום מיום קבלת החלטת הוועדה.
  2. החלטת הוועדה תועבר אליך וליחידה בה אתה לומד תוך 30 יום מיום הגשת הערעור.
     

3. המועדים המתוכננים להתכנסות ועדת הערעורים על התאמות בשנת תשפ"ב.

9.11.21

7.12.21

4.1.22

15.2.22

15.3.22

12.4.22

10.5.22

7.6.22

5.7.22

 

לקות למידה


במקרה של לקות למידה על התלמיד לעבור אבחון ב"מרכז לייעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה" בדקאנט הסטודנטים באוניברסיטה. גם תלמיד שיש בידיו אבחון קודם נדרש לפנות אל דקאנט הסטודנטים באוניברסיטה.


 

התאמות אחרות

תלמיד עולה חדש אשר משך שהותו בארץ לא עולה על 7 שנים וכן תלמידים ממוצא ערבי זכאים לתוספת זמן של 30 דקות לכלל משך זמן הבחינה. מומלץ לפנות אל דקאנט הסטודנטים למימוש ההקלה

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive