המסלול הישיר לדוקטורט

המסלול הישיר לדוקטורט (לבעלי תואר ראשון או לסטודנטים מצטיינים בסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני)

 

בית הספר למדעי המוח מציע להצטרף למסלול לימודים לתארים מתקדמים לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" במדעי המוח - המסלול הישיר לדוקטורט לבעלי תואר בוגר ולסטודנטים מצטיינים בסוף שנת הלימודים הראשונה של התואר השני.

 

התכנית המוצעת הינה תכנית למצטיינים.  בית הספר יקלוט מספר מצומצם של סטודנטים אשר יעמדו בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות ללימודים במסלול הדוקטורט, הוכיחו יכולת לשלב ידע ממספר תחומים וכן רצון ויכולת לקיים מחקר בין תחומי.

 

כללי:

התכנית ללימודי התואר השלישי מיועדת לסטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים המעורבים בתפקוד המוח תוך שילוב של גישה בין-תחומית נרחבת המשלבת מחקר מתחומים מגוונים כגון ביולוגיה, רפואה, פסיכולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיה, בלשנות, הנדסה ומדעי המחשב.

התכנית מתאימה לסטודנטים שסיימו לימודים במדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה, ופסיכולוגיה.  סטודנטים שסיימו תכניות לימוד של מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט בהמשך.

 

תנאי קבלה

 • יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות.
 • בנוסף יוכלו להגיש מועמדות תלמידי תואר שני בביה"ס, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 20 ש"ס בציון ממוצע של 90, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 85 לפחות (או מעל 82 בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה), הגישו הצעת מחקר ראשונית, שהישגיהם בולטים במיוחד ועמדו בוועדת כשירות.

 

בעלי תואר ראשון שסיימו תכניות לימוד של מדעי  המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט לעיל.

 

בשל מספר המועמדים הגדול וכדי להגדיל את סיכויי הקבלה, מומלץ להגיש מועמדות לאחר לימוד קורסי ההשלמה. לא תתאפשר קבלה לתכנית למועמדים אשר יידרשו ללימוד קורסי השלמה בהיקף 10 ש"ס ומעלה.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה היחידתית הבין-תחומית אשר תבחר מתוך המועמדים את המועמדים המתאימים ביותר.

 

מהלך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט

 

היקף הלימודים בתכנית:

מכסת השעות במסלול לדוקטורט ישיר: 34 ש"ס.

במהלך השנה הראשונה חובה על הסטודנט להשלים מכסה כוללת של 20 ש"ס לפחות שתורכב מקורסי חובה, חובת בחירה ובחירה.  פטור מאחד או יותר מקורסים אלה יינתן על סמך לימודים קודמים, אולם קורסי בחירה בהיקף דומה יילמדו במקום קורס החובה. בנוסף ילמד הסטודנט מספר קורסי חובה נוספים שלא מזכים בנקודות אקדמיות: כתיבה מדעית, בטיחות (במידת הצורך), עבודה עם חיות מעבדה (במידת הצורך).

 

על הסטודנט לסיים את כל חובותיו האקדמיות מקסימום שנה וחצי לאחר אישור הצעת המחקר.

 

במשך כל תקופת לימודי הדוקטורט הסטודנט חייב להשתתף ולהרצות בסמינר התכנית ובמפגשים השנתיים. סטודנט אשר יעדר מהסמינרים, ייפסקו לימודיו בתכנית.

 

המעבר לשנה השנייה מותנה בקבלת ציון ממוצע של 90 לפחות ב־20 ש"ס, בהשלמת בחינת הכשירות ובאישורה של הוועדה היחידתית. תנאי מעבר לשנה שלישית: ממוצע ציונים מעל 80.

 

משך הלימודים:

לאחר סיום שנת הרוטציות, על הסטודנט להשלים  את עבודת המחקר במשך כ 4 שנים נוספות: סה"כ כ 5 שנים. הארכת משך הלימודים טעונה אישור הועדה היחידתית של בית הספר.

 

אם סטודנט יבקש להפסיק את לימודיו במהלך המסלול הישיר, הוא יוכל לסגת ללימודי התואר השני ולקבל תואר מוסמך במדעי המוח בתנאי שסיים את כל החובות המאפשרים קבלת תואר מוסמך בביה"ס.

 

 

רוטציות במסלול הישיר:

במהלך השנה הראשונה במסלול הישיר יבצע סטודנט 2 רוטציות בנות 5 חודשים כל אחת במעבדות העוסקות בתחומים או בשאלות מחקר שונות. מטרת הרוטציות היא לחשוף את הסטודנט למחקר בשיטות ובגישות שונות במדעי המוח ולסייע לו למצוא מעבדה לעבודת המחקר. במהלך הרוטציה יצטרף הסטודנט לפרויקט מחקר במעבדה וילמד את שיטות המחקר בהם משתמשים במעבדה שנבחרה.

מנחי הרוטציות יהיו מתוך סגל בית הספר בלבד.

רוטציה ראשונה תתבצע בסמסטר ראשון (נובמבר-פברואר)

רוטציה שניה תתבצע בסמסטר שני (מרץ-יוני)

על הסטודנט לדווח על בחירת מעבדה לרוטציה באמצעות טופס מתאים.

 

 

דו"ח מסכם

בסיום כל רוטציה יש להגיש דו"ח מסכם לוועדה היחידתית: רוטציה ראשונה -  הגשת דו"ח במרץ. רוטציה שנייה  - הגשת דו"ח ביולי. רוטציה שלישית – הגשת דו"ח באוגוסט.

הדו"ח יהווה סיכום של רוטציה (עד 4 עמודים) ויכלול:

1. תקציר של עד 250 מילים כולל:  רקע, שיטות המחקר, תוצאות ומסקנות.

2. שאלה מדעית

3. תוצאות

4.   דיון

את הדו"ח יש להגיש למזכירות הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני:  ruthiw@tauex.tau.ac.il.

 

 

ועדת כשירות

במהלך חודש אוגוסט (סוף שנת הלימודים הראשונה במסלול הישיר) יגיש הסטודנט הצעת מחקר ראשונית, בתיאום עם אחד ממנחי הרוטציות, שתכלול שאלת מחקר ותכנית מחקר ראשונית לדוקטורט (באורך חצי עמוד עד עמוד). בנוסף יגיש מסמך המאגד בתוכו את דו"חות סיכום הרוטציות. את סיכום הרוטציות והצעת המחקר יציג הסטודנט בפגישה עם וועדת הכשירות שתבחן את עבודתו, כישוריו ותכניותיו של הסטודנט ותאשר את נושא מחקרו להמשך הדוקטורט ואת מוכנותו של הסטודנט להתחיל את עבודת הדוקטורט. וועדת הכשירות תתכנס במהלך חודש ספטמבר.

לפני תום הרוטציה השנייה יצטרך הסטודנט לבחור מנחה לדוקטורט.

המנחה המתוכנן להמשך הדוקטורט צריך לאשר זאת  באמצעות חתימה על טופס מיוחד.

 

הצעת המחקר:

במהלך השנה השנייה ללימודים יבצע הסטודנט את עבודת הדוקטורט ולקראת סוף השנה יכתוב  הצעת המחקר לדוקטורט. בשלב זה תמונה וועדה מלווה מקצועית ע"י הוועדה היחידתית. הוועדה המקצועית תבחן את הצעת המחקר ואת דו"חות ההתקדמות ותלווה את התקדמות הדוקטורט עד לסיומו. הצעת המחקר תוגש (עד תום השנה הראשונה) לוועדה המלווה. הכללים לכתיבת הצעת המחקר מפורטים בנספח 1 בסוף התקנון.  לאחר אישור הצעת המחקר, יעבור הסטודנט לשלב ב'.

 

 

דו"חות התקדמות:

במהלך השנים השלישית והרביעית יגיש הסטודנט דו"חות התקדמות .הנחיות לכתיבת דו"חות התקדמות מפורטות בנספח 2 בסוף התקנון.

 

הפסקת לימודים:

לא התקדם הסטודנט בלימודיו או במחקרו בצורה נאותה או התרשל בהגשת דו"חות ההתקדמות, רשאית הוועדה היחידתית בהתייעצות עם המנחה, להחליט על הפסקת לימודיו.

 

משך הלימודים:

על הסטודנט להשלים את עבודת הדוקטורט במשך כ 4 שנים (לאחר שנת רוטציות).

בתום שלוש שנים  כתלמיד מחקר שלב ב' (ולא יותר מאשר 4 שנים מתחילת הדוקטורט) יסיים הסטודנט את כל חובותיו הלימודיות ויגיש את עבודת הדוקטורט לשיפוט. הארכת משך הלימודים טעונה אישור הוועדה היחידתית של בית הספר.

 

שיפוט עבודת הדוקטורט

הועדה היחידתית של בית הספר תמנה לפחות שני מומחים בתחום המחקר שישמשו יחד עם המנחה כשופטי עבודת הדוקטור. לפחות אחד המומחים שתמנה הוועדה יהיה מאוניברסיטה אחרת בארץ, שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה או מאוניברסיטת מחקר אחרת בחו"ל.

לאחר קבלת המלצת הוועדה היחידתית בצירוף כל דו"חות השיפוט, תחליט הוועדה הכלל אוניברסיטאית לאשר או לדחות את המלצת הוועדה היחידתית למתן או אי-מתן התואר.

כל סטודנט יהיה חייב להרצות על עבודתו במסגרת הסמינר ו/ או הרצאה מיוחדת בסוף עבודת הדוקטורט, בה יגן על עבודתו בפני מומחים מהתחום וחברי בית הספר.

 

דגשים מיוחדים

 

 • קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית הספר למדעי המוח מחייבת לפחות פרסום מדעי אחד תוך כדי ביצוע עבודת המחקר. במקרים מיוחדים הוועדה המלווה תאשר את הגשת הדוקטורט גם אם עבודת הסטודנט נמצאת בשלב מתקדם לפני פרסום מדעי.
 • על הסטודנט להגיש את עבודת הדוקטור תוך ארבע שנים מהמועד שבו התקבל כסטודנט שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור הוועדה היחידתית.
 • משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה הבית הספרית אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.
 • השתנה נושא המחקר או הרכב ההנחיה, תאריך הוועדה היחידתית את משך ביצוע עבודת המחקר לפרק זמן נוסף, בהתחשב בשינוי כאמור. שינוי כנ"ל שמבוצע לאחר אישור הצעת המחקר טעון אישור הוועדה האוניברסיטאית.
 • במקרים מיוחדים תוכל הוועדה היחידתית, על פי בקשה מנומקת של סטודנט ובהמלצת המנחה, לאפשר לסטודנט הפסקה בלימודיו לתקופה של עד שנה.

 

הענקת התואר

 

 • לאחר סיום כל הליכי אישור עבודת הדוקטור, יודיע יו"ר הוועדה הכלל אוניברסיטאית לסטודנט, בכתב, על הענקת התואר.
 • העתקים מהודעה זו יישלחו למנחה, ליו"ר הוועדה הבית הספרית, לראש בית הספר ולמזכיר האקדמי. סטודנט יהיה זכאי לשאת את התואר ממועד קבלת ההודעה האמורה, וההודעה תשמש כאישור זמני לזכאותו זו.
 • לאחר משלוח ההודעה האמורה יכריז יו"ר הוועדה היחידתית או אחד מחבריה, במסגרת בית הספר, במידת האפשר בטקס פומבי, על מתן התואר. כל סטודנט יהיה חייב להרצות על עבודתו במסגרת הסמינר ו/ או הרצאה מיוחדת בסוף עבודת הדוקטור, בה יגן על עבודתו בפני מומחים מהתחום וחברי בית הספר.
 • התואר "דוקטור לפילוסופיה" יוענק בטקס פומבי, כלל-אוניברסיטאי, במועד שייקבע על- ידי שלטונות האוניברסיטה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>