חובות כלליות ללימודי תואר ראשון

אנגלית

  1. על התלמיד להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
  2. האישור על השלמת החובות באנגלית יהווה תנאי מעבר לשנה ב'.
  3. תלמידים אשר לא הצליחו להשלים את חובותיהם באנגלית או לקבל "פטור" עד סוף שנה א', יפנו למזכירות תלמידים בפקולטה בבקשה לדחות את מועד השלמת חובותיהם בשפה האנגלית.
    בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות מועד זה מעבר לסוף סמס' א' של שנה ב'.
  4. בכל מקרה יש לבדוק את נושא הקורסים מול היחידה ללימוד שפות

 

עברית

תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית. עליו להגיע לרמת "פטור, עד תום שנת הלימודים הראשונה.

 

השגת פטור בעברית

תלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלה חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים ועדות ההוראה הפקולטיות רשאיות לאשר על בסיס אישי דחייה בהשגת הפטור לתלמידים, כל מקרה לגופו.

 

האוניברסיטה אינה מקיימת במסגרת לימודי החובה לתואר קורסים לידיעת השפה העברית. ניתן ללמוד את השפה העברית במסגרת חוץ-אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד. אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא באמצעות העמותה "המרכז ללימודי עברית (ע"ר)", שלה העניקה האוניברסיטה הרשאה למתן שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים כרוכים בתשלום אשר ישולם על ידי התלמיד למרכז (גובה התשלום יפורסם בחוברת שכר הלימוד).

 

מסגרות נוספות ללימודי העברית מצויות באולפנים ללימוד השפה העברית.

 

תלמידים שלמדו במסגרות חיצוניות יידרשו לעבור בחינת מיון פנימית במסגרת המרכז ללימודי עברית (ע"ר).

 

במסגרת המרכז ללימודי עברית (ע"ר) מתקיים קורס קיץ מרוכז ברמות השונות, פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים ברמה. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום. מינהל הסטודנטים מקיים קורסי עברית במסגרות שונות. קורסים אלה הם באחריות מינהל הסטודנטים. 

כתובת המרכז: בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, חדר 140.

 

טלפון 03-6408947, 03-6406357

ליצירת קשר בדוא"ל עם המרכז ללימודי עברית >

 

 

קורסים בשפה האנגלית

 

החל משנת הלימודים תשע"ט כל תלמיד מחוייב ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים (אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה ללימודי שפות אלא קורס של הדיסציפלינה)

 

החל משנת הלימודים תשפ"ב כל תלמיד חדש מחויב ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים (אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה ללימודי שפות אלא קורס של הדיסציפלינה)

 

התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני

 

להלן עיקרי המידע המופיע בנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני:

הפסקת לימודים פירושה הפסקה בלימודים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטה, ביוזמת התלמיד או ביוזמת האוניברסיטה, תהיה סיבת ההפסקה אשר תהיה. על אף האמור לעיל הפסקת לימודים שנגרמה עקב שירות חובה בצה"ל לא תיחשב להפסקת לימודים.

 

1.  תכנית לימודים לאחר הפסקה: תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו, למעט קורסים שבהם עמד בהצלחה, ושבהם לא התיישנו לימודיו, בין לאור הוראות סעיף 4 שלהן, ובין מכוח החלטה על פי הסעיפים 5 או 6.

 

2.  הפסקה שאין עמה התיישנות: הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור.

 

3.   הפסקה שאפשר שתהיה עמה התיישנות:

3.1.  בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים, אך אינה עולה על חמש שנים כאלה, יידון נושא ההכרה בקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה לפני הפסקת הלימודים, בוועדת הוראה יחידתית (במקום שיש ועדה כזו) או בוועדת הוראה פקולטית (במקום שאין בנמצא ועדה יחידתית).

3.2.  ועדת ההוראה תבדוק בין היתר, את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים בס"ק ואת השינויים שחלו בתוכני קורסים אלה, ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול התיישנות על הקורסים, כולם או חלקם, או כי חלה התיישנות על הקורסים הללו והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.

 

4.   הפסקה שיש עמה התיישנות: אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות, תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו.

 

5.  חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות: במקרים מיוחדים יהיו הרקטור או סגנו רשאים לקבוע כי קורסים שבהם עמד תלמיד בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים, לא יתיישנו, אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

5.1.  ועדת הוראה פקולטית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך.

5.2.  ציון התלמיד בכל אחד מקורסים אלה יהיה "טוב" לפחות.

5.3.  בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים (2/3) מתכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים, והתלמיד יחויב על כן ללמוד לפחות שליש (1/3) מתכנית הלימודים שתנהג באותה עת.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>