תקנון

תקנון בית הספר תואר ראשון
 

 

 

חובות כלליות ללימודי תואר ראשון:

אנגלית

 1.         על התלמיד להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.

 2.         האישור על השלמת החובות באנגלית יהווה תנאי מעבר לשנה ב'.

 3.         תלמידים אשר לא הצליחו להשלים חובותיהם באנגלית או לקבל "פטור" עד סוף שנה א', יפנו למזכירות התלמידים בבית הספר בבקשה לדחות את מועד השלמת חובותיהם בשפה האנגלית. בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות מועד זה מעבר לסוף סמסטר א' של שנה ב'.

 

עברית

תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית. עליו להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים הראשונה.

 

פרטים נוספים  ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה ובאתר היחידה ללימודי   

שפות.

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

תחולת התקנון

 1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן בתקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.
 2. תקנות חדשות חלות על כל התלמידים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת.
 3. בנוסף על תקנון הפקולטה חל על התלמיד תקנון המסלול בו הוא לומד.
 4. התקנון חל על כל הלומדים קורסים בפקולטה , כולל תלמידי פקולטות אחרות
 5. ועדת ההוראה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר חריגות מן התקנון.

תחולת תכניות לימודים

1.    תכנית הלימודים המחייבת היא זו המפורסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד.

2.    תלמיד, המחליף חוג לימוד, חלה עליו תכנית הלימודים של השנה בה החליף את חוג הלימוד (ולא של השנה בה החל ללמוד בבית הספר סגול למדעי המוח או באוניברסיטה).

3.    תלמיד המחדש את לימודיו  לאחר הפסקה, חלות עליו תקנות השנה בה חידש את לימודיו (ראה בהמשך בסעיף "הפסקה וחידוש לימודים").

ועדת הוראה בית ספרית

ועדת ההוראה הבית ספרית דנה בבקשות התלמידים;  דחיית קורסי חובה לשנת הלימודים העוקבת, בקשות להארכת לימודים, הפסקה וחידוש לימודים, מעבר משנה לשנה, שינוי מסלול ובקבלת תלמידים לשנים מתקדמות וכו'.

את הבקשות יש להגיש למזכירות תלמידים בבית הספר למדעי המוח במייל.

בקשות למועדים מיוחדים, ערעור על ציון בחינה וכו' יש להגיש לוועדות ההוראה בפקולטות החוגים השונים (על פי מסלול הלימודים בו לומד התלמיד) באמצעות אתר הפקולטה הרלוונטית.

תקנון הבחינות, ציונים וערעורים

יש להתעדכן באתרי הפקולטות הרלוונטיות בנוגע לתקנון הבחינות של קורסים השייכים לאותה הפקולטה.

לתקנון הבחינות בבית הספר סגול למדעי המוח

נוכחות

נוהלי האוניברסיטה קובעים שתלמידים חייבים להיות נוכחים בשיעורים.

בקורסים בהם נדרשת נוכחות חובה (בשיעורים או בסיורים), רשאי המורה לקבוע כי הנוכחות בשיעורים היא תנאי לקבלת ציון בקורס.

נוכחות בקורסי מעבדה:

חובת הנוכחות היא בכל המעבדות.

תלמיד שנעדר מאחת המעבדות מסיבות מוצדקות (מחלה, מילואים) והציג אישורים לכך, לא יפגע הציון שלו, והשקלול יעשה ביחס למספר המעבדות בהן נכח.

תלמיד שנעדר מיותר ממעבדה אחת, לא יוכל לקבל קרדיט על הקורס.

חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

 

תקנון משמעת סטודנטים  https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-002.pdf

 

 

תנאי המעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה לשנה מותנים בעמידה בציון ממוצע בהתאם לתכנית הלימודים של כל מסלול לימודים במדעי המוח ובתנאי הפקולטה של חוגי הלימוד במסלול.
סטודנט קיבל ציון נכשל באחד הקורסים, יערך דיון בוועדת ההוראה בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים במסלול. תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר, ועדת ההוראה תשקול העברה לתכנית לימודים דו-חוגית (בהתאם למסלול בו לומד) בכפוף להחלטות הפקולטה במועד זה.

קורסים עודפים

העברת קורסים למסגרת עודפת - ניתן להעביר קורסים למסגרת עודפת.
 

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים - נוהל "פטורים"

(מאוניברסיטת ת"א או ממוסד אחר)

היקף הפטור על סמך  לימודים אקדמיים קודמים, לא יעלה על 1/3 מסך היקף השעות לתואר. תלמיד שיאושר לו פטור מעל 1/3 יחויב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.

ניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים שנלמדו עד 5 שנים אחרונות ממועד הבקשה לקבלת הפטור.

הבקשה  להכרה בלימודים אקדמיים קודמים (פטור) תוגש למזכירות בית הספר למדעי המוח עם קבלת הודעת הקבלה ללימודים, ע"ג טופס בקשה להכרה בקורס בצירוף גיליון ציונים מקורי וסילבוס של הקורס חתום עם חתימה וחותמת מזכירות החוג.

אישור  הפטור לקורסים יהיה תקף  רק לאחר אישור מזכירות הסטודנטים.

החלטות לגבי פטורים, ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד", ברשימת הקורסים של התלמיד.

פטורים על בסיס קורסים מאוניברסיטה אחרת יוזנו ללא ציון והם אינם משתקללים בציון הגמר.

קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב והוכרו כקורסי חובה או בחירה – ציוניהם ישוקללו במסגרת ציון הגמר, ובתנאי שלא ישוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.

לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד.

 

הפטור יינתן בכפוף לתקנון הפטורים בחוג בו ניתן הקורס.

הציון הנדרש להכרה בקורס בחוגים הבאים:

75 לפחות בקורסי הביולוגיה

85 לפחות בקורסי הפסיכולוגיה

80 לפחות בקורסי הבלשנות

75 לפחות בקורסי ההנדסה

לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ-60 (ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת

תל-אביב.

  לא ניתן לקבל פטור על בסיס קורסים שנלמדו לפני יותר מחמש שנים 

כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

תלמיד שיקבל פטור מקורסי שנה א' (על בסיס לימודים אחרים) לא יוכל לבטל בהמשך לימודיו (בשנים ב' ו-ג') את הפטור וללמוד את הקורס.

 

הפסקת לימודים וחידוש לימודים

הפסקת לימודים ע"י בית הספר

1.   תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו (עולים חדשים  מארצות שאינן דוברות אנגלית - תוך שנתיים) אינו זכאי להמשיך לימודיו בשנה שלאחר מכן.

2.   תלמיד בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום השנה הראשונה ללימודיו  אינו זכאי להמשיך לימודיו.

3.   תלמיד שלא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן הנדרש (3 שנים לקראת תואר ב.א) אינו  זכאי להמשיך לימודיו.

4.  במידה וסטודנט יקבל ציון נכשל באחד הקורסים, יערך דיון בוועדת ההוראה בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים במסלול. תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר יופסקו לימודיו בתכנית.

5.  תלמיד שלא עמד בתנאי המעבר משנה לשנה - כמוגדר ע"י בית הספר, אינו זכאי להמשיך לימודיו בבית הספר למדעי המוח.

6.  תלמיד אשר לימודיו במסגרת בית הספר למדעי המוח הופסקו לצמיתות, לא יהיה זכאי לחדש לימודים או להתקבל מחדש לבית הספר למדעי המוח. אם יהיה מעוניין להתקבל לחוג בפקולטה אחרת, יהיה חייב לעבור הליכי קבלה כמועמד חדש לאוניברסיטה.

7.  תלמיד שלימודיו הופסקו רשאי לגשת לבחינות בקורסים בהם עומד לרשותו מועד בחינה  ובהם יש לו זכאות להיבחן.

 

הפסקת לימודים ע"י התלמיד

 1. תלמיד המפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך למזכירות תלמידים כללית. על מנת למנוע בעיות בעתיד אם ירצה להמשיך לימודיו, יש להגיש בקשה לוועדת הוראה על הפסקת הלימודים לצורך בדיקת זכאותו לחידוש לימודים.
 2. הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים לא תגרור אחריה התיישנות של קורסים. במקרה של הפסקת לימודים מעבר לחמש שנים, חלה התיישנות על הקורסים שנלמדו לפני הפסקת הלימודים.
 3. תלמיד המחדש לימודיו, יחולו עליו כל הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש את לימודיו.
 4. יוכל לחדש לימודים רק תלמיד שלפני ההפסקה עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור לשנה הבאה. בכל מקרה יהיה חייב בכל הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש את לימודיו. תלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכל לחדש את לימודיו או להירשם שנית לאותה תוכנית לימודים.
 5. תלמיד שהפסיק לימודיו לצורך שירות חובה בצה"ל, יהיה רשאי להירשם לאחר שחרורו ויחולו עליו כל הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש לימודיו.

 

חידוש לימודים

 1. תלמיד שהפסיק את לימודיו לפני שסיים סמסטר לימודים אחד לפחות (4-5 קורסים בהיקף 8-10 ש"ס) ועדיין לא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש לימודיו בבית הספר ויהיה עליו להירשם כמועמד חדש לאוניברסיטה ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש.
 2. תלמיד שסיים 4 – 5  קורסים לפחות בהיקף של 8 - 10 ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש הלימודים. כמו כן, חייב התלמיד בתשלום דמי חידוש הלימודים.
 3. תלמיד אשר אושר חידוש לימודיו לתואר הראשון לאחר הפסקת לימודים העולה על חמש שנים או יותר חייב להיבחן בבחינת המיון באנגלית ולהוכיח בה רמת "מתקדמים ב'" לפחות, לפני חזרתו ללימודים. התלמיד נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

 

 

משך הלימודים והיקפם

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים בלבד (שישה סמסטרים) או ארבע עד ארבע וחצי שנים (8-9 סמסטרים) בתואר הכפול. תלמיד שלא סיים במועד את כל החובות של תכנית הלימודים לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו.

חריגה מעבר לשנות התקן לתואר, מותנית באישור וועדת ההוראה.

 

מבנה הלימודים

התכנית כוללת קורסים בסיסים, מתודולוגיים ומתקדמים בכל אחד מהחוגים בתכנית הלימודים ובנוסף ניתנים מספר קורסים ייעודיים במדעי המוח הכוללים נוירוביולוגיה, נוירואנטומיה, נוירופיזיולוגיה וסמינר במדעי המוח.

התלמידים מתנסים במחקר כבר בשנת הלימודים השנייה שלהם במסגרת פרויקט מחקר שהם יכולים לבצע באחת מ- 140 המעבדות למדעי המוח בפקולטות השונות באוניברסיטה (מדעי החברה, מדעי החיים, מדעי הרוח, רפואה, הנדסה, מדעים מדויקים וניהול) או בבתי החולים המסונפים, על-פי רשימת החוקרים השייכים לבית הספר, הנמצאת באתר בית הספר.

 

מכסת השעות

לכל תכנית לימודים מצוינת מכסת השעות הסמסטריאליות (ש"ס) לצורך קבלת תואר ראשון.

שעה סמסטריאלית מתייחסת ליחידת למודים בהיקף של 45-60 דקות של הרצאה, תרגול, או מעבדה שמועברים ע"י חבר סגל באוניברסיטה או בהשגחתו בכיתה/ מעבדה בקמפוס האוניברסיטאי.

 

קורסי חובה

בכל אחד מהמסלולים ותכניות הלימודים יש רשימת קורסי חובה. יש לעיין בחובות המסלול בו לומד התלמיד.

יש ללמוד את קורסי החובה בשנה שנקבעה בתכנית הלימודים. דחייה של קורסי חובה לשנה עוקבת מחייבת אישור של יועצי התכנית.

אישור יועצי התכנית לדחיית קורס חובה לשנה עוקבת, כפוף לתקנות שכר לימוד ואינו מהווה אישור לסיים את התואר מעבר ל-3 שנים ויש לתכנן את הלימודים בהמשך בהתאם. לא ניתן לדחות קורסי חובה של שנה א' לשנה שלישית.

 

קורסי בחירה

תלמידים חייבים בקורסי בחירה. מספר שעות הבחירה בכל מסלול לימודים מפורטים בתכנית הלימודים של כל מסלול.

תלמיד שילמד קורסי בחירה נוספים מעבר למחויב לתואר, יוכל בסיום לימודיו לתואר, להודיע למזכירות התלמידים אילו קורסים להוציא מתכנית לימודיו ומשקלול הציון הסופי לתואר ולהעבירם למסגרת קורסים עודפים.

ניתן להעביר קורסים לעודפים רק לאחר סיום כל החובות לתואר, עם הגשת "טופס טיולים".

ניתן לקחת קורסי בחירה כשעות עודפות רק במסגרת שלוש השנים הראשונות לתואר.

הקורסים העודפים לא יוכרו בהכרח בלימודי התואר השני, אלא לאחר אישור וועדת ההוראה של תואר שני.

תלמיד שנכשל בקורס בחירה, זכאי להשתתף בקורס פעם נוספת בשנה הבאה או ללמוד קורס אחר שווה ערך מבחינת מספר הש"ס.

תלמיד שלא ניגש לבחינה, ידווח לו ציון 230 (לא מלא חובותיו מנהלית).

קורס בו תלמיד נכשל או לא נבחן, יופיע בגיליון הציונים שלו . רק עם סיום לימודיו, יועבר הקורס כשעות עודפות במידה ונלמד קורס חליפי ולא ייחשב במניין השעות לתואר ובממוצע המשוקלל של הציון הסופי לתואר.

 

הליכי סיום התואר 

תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר, מתבקש למלא טופס טיולים באינטרנט (באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד). הבקשה תוגש רק לאחר קבלת כל הציונים, ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה. 

אין לערער על ציון בקורס לאחר הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר.

אין לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

תלמיד המבקש להעביר קורסים למסגרת עודפת (997) יגיש בקשה למזכירות תלמידים לפני הגשת "טופס טיולים".

 

לאחר סגירת התואר לא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים. 

 

ציון סופי ללימודי התואר הראשון

בתום לימודיו יקבל כל תלמיד אישור הכולל פירוט לימודים. באישור יירשמו ציוניו בכל מקצוע וכן ציון סופי לתואר "בוגר" (למעט במסלול התואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח).

 הציון הסופי ייקבע לאחר שקלול הציונים שמתקבל ע"י סיכום כל המכפלות של שעות הקורסים בציונים, מחולק בסך כל השעות. כמו כן, בגיליון הציונים יופיע ציון הגמר של כל אחד מן החוגים.

ציוני קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה והיו בסיס לפטור מקורסים בפקולטה, לא ישוקללו בציון הגמר.

לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר.

הציון הסופי מעוגל: 0.50 ומעלה מעוגל כלפי מעלה . ו- 0.49 מעוגל כלפי מטה.

 

תעודות הערכה לתלמידים מצטיינים

מצטייני דקאן

מדי שנה יוענקו תעודות הערכה מטעם ראש בית הספר למדעי המוח - לתלמידי תואר ראשון, לבעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים הקודמת. אמות המידה לקבלת תעודות הערכה נקבעות מדי שנת לימודים והן מפורסמות לקראת הטקס.

 

קריטריונים להצטיינות

תעודת הצטיינות מוענקת ל-15% מהתלמידים שהישגיהם בשנת הלימודים הקודמת היו הגבוהים ביותר מבין תלמידי אותו המסלול שהחלו ללמוד באותה שנה, שלמדו בבית הספר למדעי המוח בשנת הלימודים הקודמת, 10 קורסים לפחות עם קרדיט.

תעודת הצטיינות ומלגת הצטיינות חד-פעמית מוענקת ל-5% מהתלמידים המצטיינים ביותר בשנת הלימודים הקודמת.

 

בנוסף מוענקות תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה לתלמידים בעלי הישגים מעולים.

תעודות ההערכה מוענקות בטקס המתקיים במהלך שנת הלימודים. לצורך קביעת הציון המשוקלל , משוקללים כל הציונים בקורסים שנלמדו (קורסים בעלי ציון מספרי).

 

סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

הצטיינות בתואר הראשון תיקבע בכל חוג בנפרד, על פי הקריטריונים הנהוגים באותו חוג באותה שנה.

בנוסף, בית הספר יעניק הצטיינות בית ספרית, ל- 15% מהסטודנטים עם  ממוצע הציונים המשוקלל הגבוה ביותר של כלל הקורסים בתואר.

 

בית הספר יעניק הצטיינות יתרה בית ספרית, ל- 5% מהסטודנטים עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר, מבין בוגרי המחזור של בית הספר למדעי המוח באותה שנה.

 

ההצטיינות הבית ספרית, תינתן בכל אחת מהתכניות לתואר ראשון של בית הספר ותצוין באישור הזכאות לתואר.

 

הרשימה הסופית של המצטיינים, תיקבע על ידי בית הספר בסמוך למועד טקס חלוקת התעודות, בהתאם לכללים.

 

תלמידים יוכלו לסיים לימודיהם בהצטיינות או בהצטיינות יתרה רק בתנאי שיסיימו את הלימודים ב– 6 סמסטרים לכל היותר (9 סמסטרים לכל היותר במסלול הכפול) חריגים יידונו בוועדת הוראה.

 

תלמיד שסיים בהצטיינות את התואר כולו בלימודיו לתואר "בוגר אוניברסיטה"  (הצטיינות בשני החוגים) יהיה זכאי ללמוד עד 6 שעות סמסטריאליות, ללא תשלום, על מנת לאפשר לו להרחיב השכלתו.

על התלמיד להפנות למדור שכר-לימוד בקשה לזיכוי שעות עודפות בגין הצטיינות עם סיום הלימודים.

התלמיד יוכל לנצל זכות זו לאחר סיום לימודיו (בסמסטר העוקב בלבד), וילמד כתלמיד במעמד מיוחד בחוג שסיים, ללא תשלום, למעט תשלומים נלווים.

 

הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לתלמידים שקיבלו פטורים על בסיס לימודים במוסד אקדמי אחר-:

 תלמיד שסיים לימודיו באוניברסיטת ת"א וקיבל פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים, יוכל לקבל תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה בתנאים האלה:

1.       אם הפטורים על בסיס לימודים באוניברסיטה אחרת – יהיה חייב ללמוד לפחות מחצית ממכסת השעות באוני' ת"א.

2.       אם למד במכללה – יהיה חייב ללמוד לפחות שני שלישים ממכסת השעות באוני' ת"א.

 

 

תלמיד שציוניו עומדים בקריטריונים לעיל, אך היקף שעות הלימוד לתואר באוניברסיטת תל אביב אינו עומד במינימום הנדרש, יוכל לקבל את התואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה באישור מיוחד של הרקטור (על יסוד בקשה מנומקת שתגיש וועדת ההוראה של הפקולטה לרקטור).

 

 

חובות כלליות ללימודי תואר ראשון:

אנגלית

 1.         על התלמיד להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.

 2.         האישור על השלמת החובות באנגלית יהווה תנאי מעבר לשנה ב'.

 3.         תלמידים אשר לא הצליחו להשלים חובותיהם באנגלית או לקבל "פטור" עד סוף שנה א', יפנו למזכירות התלמידים בבית הספר בבקשה לדחות את מועד השלמת חובותיהם בשפה האנגלית. בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות מועד זה מעבר לסוף סמסטר א' של שנה ב'.

 

עברית

תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית. עליו להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים הראשונה.

 

פרטים נוספים  ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה ובאתר היחידה ללימודי   

שפות.

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>